Welkom bij De Wingerd

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2016
Geschreven door Super User

Kerkelijk en Educatief Centrum De Wingerd specialiseert zich al vele jaren in onderzoek naar goed en gedegen onderwijs. De speerpunten daarbij zijn:

  • goed opgeleide docenten;
  • prettig lesmateriaal;
  • kerndoeldekkende didactische hulpmiddelen.

Kerkelijk en Educatief Centrum De Wingerd onderzoekt de gang van zaken in het basisonderwijs en brengt verslag uit middels artikelen, die u op deze website kunt lezen. Het belang van kinderen staat daarbij voorop. Het gaat er ten slotte om dat zij het onderwijs krijgen dat zij verdienen.

Goed onderwijs

Nederland is weg aan het zakken op de ranglijst van goed onderwijs. In een reactie van paniek stuurt Den Haag vervolgens de boel verkeerd aan. Leerkrachten worden overbelast, klassen raken overvol en er moet hulp worden geboden op allerlei niveaus. Leerkrachtenopleidingen lopen steeds verder leeg (het aantal nieuwe studenten aan de Pabo's blijft drastisch dalen) en dat zal zorgen voor grote problemen in de toekomst. Want wat gebeurt er als er geen leerkrachten meer zijn om onze kinderen te onderwijzen?

Goed onderwijs is vrij simpel vorm te geven, vinden de geleerden. Alle nieuwe trends in het onderwijslandschap zijn niet nodig. Toch gaan veel scholen daarmee aan de haal. Ze voeren van alles in: instructiemodellen, convergente lesmodellen, 21e eeuwse vaardigheden, hoogbegaafdheidtraining en verlengde instructies voor uitvallende kinderen. Het is teveel. Teveel sloopt het onderwijs. Goed onderwijs kenmerkt zich door een docent die met passie en plezier voor de klas staat, die voordoet (modelt) en kinderen frontaal lesgeeft.

 

Leermiddelen

De hoeveelheid leermiddelen neemt toe. Er zijn een stuk of tien Nederlandstalige lesmethodes voor rekenonderwijs. Hetzelfde geldt voor taal- en spellingonderwijs. Ook zijn er methodes ontwikkeld voor vakken als studievaardigheden, begrijpend lezen en woordenschat, technisch lezen en bewegingsonderwijs. Al die leermiddelen lopen door elkaar heen en de basis van goed onderwijs wordt soms vergeten. Wanneer sluiten methodes aan bij de kerndoelen en wanneer bereiden zij goed voor op de Cito-toets die kinderen in groep 8 moeten maken? Hoe sluiten methodes aan bij het onderwijs in het voortgezet onderwijs en hoe worden kinderen voorbereid op hun rol als actieve burger van onze maatschappij?

Er zijn veel regels gebonden aan het uitbrengen van leermiddelen, maar vaak wordt aan die regels niet gehouden. Ook zijn lang niet alle methodes in staat om alle kerndoelen te dekken die ze zouden moeten dekken.

Kerkelijk en Educatief Centrum De Wingerd probeert het onderwijs terug in het zadel te krijgen met informatieve artikelen, trainingen en visies. Dat begint op deze website en eindigt in de  klas, waar de leerkracht onze kinderen onderwijst.

Cito-scores basisscholen Nederland

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2016
Geschreven door Super User

Wilt u graag weten hoe basisscholen scoren op de Cito-toets? RTL Nieuws heeft een zoekfunctie gemaakt waarbij u kunt zien hoe een basisschool in uw buurt scoort. U kunt zoeken op een plaats of schoolnaam in Nederland. Met deze functie kunt u zelf een vergelijking maken met scholen in de buurt en dit zou zelfs gebruikt kunnen worden als informatiebron bij de keuze van een basisschool voor uw kind.

Cito-scores basisscholen inclusief 2014
Door RTL Nieuws zijn de afgelopen drie jaar (inclusief 2014) alle Cito-scores verzameld. U kunt nu dus precies zien of een school beter of slechter scoort dan andere scholen. In het overzicht heeft RTL Nieuws gebruik gemaakt van een gewogen berekening om zo rekening te kunnen houden met verschillen tussen scholen. Dit omdat niet iedere basisschool dezelfde soort leerlingen heeft. Een ander verschil kan zijn dat er scholen zijn die alle leerlingen een Cito-toets laten maken en er zijn scholen die zwakke leerlingen niet mee laten doen. Echter in 2015 gaat dit veranderen, dan is de Cito-toets verplicht voor alle leerlingen, behalve op het Speciaal Onderwijs.

Wanneer u een slechte score voor een basisschool te zien krijg wilt dit niet zeggen dat het onderwijs op die school slecht is. Wel staat het u vrij om aan de school te vragen waarom de score zo laag is. Niet alle scholen zijn meegenomen in de zoekfunctie. Dit omdat er scholen zijn die andere toetsen afnemen dan de Cito. Ook zijn er scholen waarbij minder dan 5 kinderen meededen aan de toets, die houden de resultaten geheim.

Bekijk de Cito-scores van basisscholen in Nederland: RTL Nieuws Cito-toets scores

Link “RTL Nieuws Cito-toets scores”:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/bekijk-de-cito-score-van-jouw-school

Entreetoets oefenen is de beste voorbereiding

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2016
Geschreven door Super User

De Entreetoets is een belangrijke toets en dus kan een goede voorbereiding erg belangrijk zijn en veel stress wegnemen bij een kind. Scholen vinden de score van de Entreetoets belangrijk en gebruiken deze bij het vormen van een schooladvies.

Veel kinderen vinden de Entreetoets lastig en weten niet zo goed wat ze hiervan kunnen verwachten. Op school wordt niet geoefend voor deze toets. Er zijn ouders die zelf aan de slag gaan met hun kind om te oefenen. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van gratis oefenmateriaal op internet. Men kan hier echter vraagtekens bij zetten of dit wel de juiste manier van oefenen is. U kunt dit beter overlaten aan iemand die hiervan verstand heeft en uw kind bijles of training hierin kan geven. Deze persoon kan precies zien op welke vlakken (Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden) er hiaten zijn in de kennis om vervolgens hieraan te werken.

Waarom is de Entreetoets oefenen belangrijk?

Het eerste advies voor het vervolgonderwijs wordt door scholen gebaseerd op de uitslag van de Entreetoets. Hierna volgt de uitslag van de Cito-toets in groep 8 welke wordt gezien als een bevestiging. Een school weet dus al grotendeels na de Entreetoets wat het niveau van het vervolgonderwijs van een leerling zal worden.

Veel kinderen vinden de Entreetoets moeilijk. Ze hebben moeite met de lastige vragen van de opgaven in de Entreetoets. Dit zijn namelijk andere vragen dan die worden gesteld in de methodetoetsen op school. De Entreetoets is een meerkeuzesysteem en hierbij zijn er altijd antwoorden die op elkaar lijken, dit kan voor verwarring zorgen. Door goed met een kind te oefenen kan deze voorbereid worden op de vraagstelling van de Entreetoets en kan spanning weggenomen worden, omdat het kind van te voren weet wat hij/zij kan gaan verwachten. De zelfverzekerdheid neemt toe. De score van kinderen die oefenen met de Entreetoets is veelal hoger.

Zo leest u de Entreetoets uitslag

Categorie: Uncategorised
Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2016
Geschreven door Super User

 

De uitslag van een Entreetoets worden per leerling verwerkt in een zogenaamd leerlingprofiel. Veel ouders weten niet goed hoe ze de Entreetoets uitslag precies moeten lezen. De meest gestelde vraag gaat over wat de percentielen uit de Entreetoets betekenen. In het onderwijs wordt de uitslag van de entreetoets in percentielen vertaald naar een mogelijk basisschooladvies. Een percentiel geeft aan hoe een leerling heeft gescoord op een bepaald onderdeel ten opzichte van andere leerlingen waarbij de Entreetoets is afgenomen.

 

De Entreetoets geeft inzicht in het huidige niveau van een leerling op diverse gebieden (bijvoorbeeld woordenschat, verhoudingen, breuken en procenten). Met sterretjes in de kolommen wordt aangegeven op welk niveau op een bepaald onderdeel gescoord wordt door een leerling. Ieder Romeinscijfer staat gelijk met een bepaald niveau / schooltype.

 

Niveaus:
V = Ver onder het gemiddelde
IV = Onder het gemiddelde
III = Het gemiddelde
II = Boven het gemiddelde
I = Ver boven het gemiddelde

 

Schooltypes:
V = VMBO-B
IV = VMBO-K
III = VMBO-T
II = HAVO
I = VWO

 

Sterretjes Entreetoets uitslag
Wanneer de sterretjes ongeveer op eenzelfde lijn staan wil dat zeggen dat een leerling op alle punten ongeveer op het niveau zit dat erboven staat. Wanneer een sterretje helemaal links staat, bepaalt dat sterk de score. Ieder sterretje is een indicatie van het mogelijke advies dat de school gaat geven. De Entreescores geven de school en ouders een indicatie aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden.

 

Naast de totaalscore van de Entreetoets zullen de eigen observaties van de school in de meeste gevallen meetellen voor het voorlopig schooladvies. De school kan daarom afwijken van het voorlopige advies dat uit een Entreetoets naar voren komt. De school heeft namelijk specifieke kennis over de leerling.